marți, 2 septembrie 2014

Este sau nu discriminare ? Casa de Pensii a M.Ap.N. a stabilit ca Legea 241/2013 nu da posibilitatea recuperarii diferentei dintre cuantumul din 2010 si cuantumul revizuit,desi  la art.2 punctul 2 se prevede că “Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens.”.
Asa se face ca datorita ambiguitatii (intentionate ?) a textului de lege , « tepuitilor» din SNAp nu li s-au returnat banii luati cu japca din pensie. Poate de aceea initiatorii acestui PL au prevazut in mod expres si cu claritate inclusiv acordarea retroactivă a drepturi­lor băneşti pierdute de pensionarii din categoriile mentionate.
Spre deosebire de Legea 241/2013 ,proiectul de lege care se dezbate azi in Senat („Propunere legislativă privind sta­bilirea unor măsuri în domeniul pensii­lor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialita­te al instanţelor judecătoreşti şi al par­chetelor de pe lângă acestea, din rân­dul personalului diplomatic şi consular, din rândul funcţionarilor publici parla­mentari, din rândul deputaţilor şi sena­torilor, din rândul personalului aero­nautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Con­turi”  vi­zează nu doar revenirea la nivelul pensiilor din 2010,ci şi acordarea eşalonată a dife­renţelor aferente perioadei 2010 – 2013.
După cum se poate vedea şi din titlul, beneficiari direcţi ai acestui proiect de lege,în varianta în care va fi adoptat,nu sunt doar foştii magistraţi şi diplomaţi, ci şi deputaţii şi senatorii. Conform expunerii de moti­ve, modelul de recalculare insti­tuit în anul 2010 ar fi dus la o diminuare for­ţată a acestor pensii speciale, cu pro­cente cuprinse între 20 şi 80%.
„Întrucât, în prezent, o parte din pensionarii care fac parte din catego­riile de pensii speciale primesc în con­tinuare, în mod corect, pensiile recal­culate în cuantumul stabilit pe baza legislaţiei anterioare, pe baza unor hotă­râri judecătoreşti irevocabile, în timp ce cea mai mare parte dintre pensiona­rii din categoriile respective, tot pe ba­za unor hotărâri judecătoreşti irevo­cabile, primesc pensii al cărui cuantum a fost diminuat cu 20 – 80%, este mo­mentul pentru luarea unor măsuri re­paratorii”, se arată în motivaţia acelu­iaşi proiect de lege. 

Iniţiativa legislativă stabileşte fara echivoc şi acordarea  retroactivă a drepturi­lor băneşti pierdute de pensionarii din categoriile mentionate , precizând că drep­turile băneşti astfel stabilite se cuvin de la data de 1 septembrie 2010, iar plata acestora se efectuează începând cu luna următoarea celei care intră în vigoare legea, iar plata drepturilor restante se va face eşalonat, pe o perioa­dă de trei ani, în tranşe stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

PL are toate sansele sa treaca in forma propusa,cu toata opozitia guvernului  (aviz negativ).

Si atunci este sau nu este discriminare ? Ce spune Centrul?