marți, 21 decembrie 2010

MODEL ADRESA DIRECTIA FINANCIAR-CONTABILA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

U.M. 02544 Bucuresti

DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale

Str. Intrarea Drumul Taberei, nr. 7-9, O.P. 66, C.P. 061352, Sector 6, Bucureşti

(tel. 0213195858, int. 2837)

Subsemnatul col.(r).____________________________, născut la data de _____________, domiciliat în Iaşi,str.______________________________ jud.Iaşi,OP.0770,CP.700001,telefon ____________, pensionar militar în plată la M.Ap.N, trecut în rezervă la data de ______________, menţionez următoarele:

- numărul deciziei de pensie: __________;

- numărul dosarului de pensie: __________

- codul numeric personal: ______________;

- unitatea militară din care am trecut în rezervă: U.M. ___________(Cmd.C.10 A.Trt.),din localitatea Iaşi,la data de ______________.

Vă înaintez prezenta scrisoare prin care vă aduc la cunoştinţa faptul că, întrucât H.G. nr.735/2010 este în prezent suspendată prin Sentinţa nr.338/28.09.2010 şi anulată parţial prin Sentinţa nr. 443/ 23.11.2010, ambele sentinţe ale Curţii de Apel Cluj, iar pe cale de consecinţă şi Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M.101/23.08.2010 este suspendat şi respectiv anulat,nu sunt de acord cu recalcularea pensiei actuale.

Dacă în virtutea ordinelor primite, sunteţi obligat să-mi recalculaţi pensia, vă trimit adeverinţa de venituri obţinută legal de la C.M.Z.Iaşi, dar care este incompletă şi a cărei incorectitudine este evidentă.

Va reţin atenţia, cu deosebit respect, ca nu puteţi face recalcularea pensiei ţinând seama de prevederile art.5, alin.(4) din Legea nr.119/2010 (recalcularea pe baza salariului mediu brut pe economie), întrucât aveţi la dispoziţie toate datele necesare obţinerii veniturilor reale, acestea găsindu-se in arhivele structurilor aparţinând M.Ap.N.

Vă aduc la cunoştinţă că îmi rezerv dreptul de a acţiona în instanţă instituţia pe care o conduceţi în cazul diminuării pensiei, dar şi al recalculării acesteia raportate la venitul mediu pe economie, neţinând seama de veniturile mele reale obţinute pe timpul carierei militare.

Prezenta cerere conţine 1 (una) filă şi are anexate următoarele documente:

  1. Decizia nr. __________din __________ (in copie) ;
  2. Cuponul mandat de plată a drepturilor de pensie militară (in copie);
  3. Cartea de identitate (in copie);
  4. Adeverinţa privind veniturile brute/nete lunare individuale realizate,eliberată de CMZ Iaşi cu nr.CR 1233 din 09.12.2010 (in original);
  5. Contestaţie la adeverinţa privind veniturile brute/nete lunare individuale realizate,pentru reverificarea statelor de plată,completarea perioadelor lipsă şi rezolvarea obiecţiilor, adresată CMZ Iaşi şi înregistrată la poz.302/14.12.2010/RU A.3478/03.08.2010 (in copie).

Cu stimă,

col. (r). _________________

____________________________

Data __________________

UM 02544 Bucuresti, Direcţia Financiar-Contabilă a M.Ap.N, Str.Intrarea Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti, C.P.061352, O.P. 66, tel. 021-3195858, int. 2837.

Nota mea : Adeverinta se cere in original. Se poate face o copie legalizata la notariat.(5 lei pag.).Daca CMZ nu primeste acest model, se poate trimite prin curier postal, cu cf.de primire.

vineri, 17 decembrie 2010

Model contestatie CMZ

De la SCMD pentru cei care au adeverinte gresite

Intrucat la MAI falsurile numite adeverinte nu sunt semnate, iar la MapN adeverintele eliberate de CMJ/CMS/CMZ-uri exista si fac deja deliciul presei (avand perioade lipsa de la 3 luni la 26 de ani), rugam Birourile Operative ale filialelor din Bucuresti sa ne prezinte cate 5 (cinci) astfel de adeverinte de venit, pentru a formula plangere penala impotriva sefilor de CMS care le-au eliberat.

Repetam pentru toata lumea: o astfel de adeverinta poate fi eliberata legal la cerere personala directa doar de catre detinatorul arhivei (nu de catre un comandant de CMS). Ea trebuie contrasemnata de organul financiar al ministerului in cauza si trebuie sa aiba in anexa copii dupa toate documentele sursa. Altfel vorbim de fals si uz de fals si uzurpare de calitate.

Ii vom da in judecata pe comandantii de CMS din Bucuresti, oferindu-le sansa de a scapa de justitie daca vor veni martori in proces impotriva persoanei care le-a dat ordinul de a continua procesul de recalculare, in pofida Deciziei Curtii de Apel.Vă prezentăm o variantă de contestaţie la adeverinţele primite de la CMZ Iaşi:COMANDANTULUI CENTRULUI MILITAR __________


Subsemnatul .............................................................................................................................................................,beneficiar de pensie militară de stat ,în calitate :

x

de pensionar militar titular


urmas al titularului

născut la data de ...................,domiciliat în ...............,str....................... nr.....,bl......,sc.....,et...,ap..., telefon de contact .....................,vă informez că după primirea adeverinţei înregistrate la nr...... ..................... cu veniturile realizate ,în vederea aplicarii prevederilor Legii nr.119/2010 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor,solicit verificarea şi întocmirea unei noi adeverinţe pentru perioadele menţionate mai jos,după cum urmează:

x

Lipsesc veniturile lunare în periada/perioadele

Perioada

Structura în care am activat

Structura care a asigurat financiar unitatea

OS/

Detinator arhiva

YY.LL.AAAA

YY.LL.AAAA

Indicativul UM şi localitatea de dislocare

Denumirea în clar a unităţii

Indicativul UM şi localitatea de dislocare

Denumirea în clar a unităţii
Deasemeni,având mari îndoieli cu privire la veridicitatea veniturilor din adeverinţa nr.............., emisă de CMZ .......... la data de ......................, neavând carte de muncă prin care să verific corectitudinea şi autenticitatea acestor date,solicit să mi se remită fotocopiile tuturor statelor de plată lunare (inclusiv cele cu prime ,recompense,etc) pentru toate perioadele menţionate în adeverinţă.Acestea îmi sunt necesare pentru a putea întocmi cererea de recalculare cu veniturile reale în termenul legal.Mentionez ca responsabilitatea exclusivă pentru consecinţele neîntocmirii şi netrimiterrii cererii de recalculare revine în totalitate M.Ap.N.,care ,prin nepunerea la dispoziţie a fotocopiilor ,mă împiedică să-mi exercit dreptul meu legal,până la termenul de 31 12 2010 şi în consecinţă îmi rezerv dreptul de a acţiona în justiţie persoanele (instituţiile) vinovate,pentru recuperarea prejudiciilor.


Am obiecţii asupra cuantumului pentru veniturile realizate în perioada/perioadele

Perioada

Structura în care am activat

Structura care a asigurat financiar unitatea

OS/

Detinator arhivă

YY.LL.AAAA

YY.LL.AAAA

Indicativul UM şi localitatea de dislocare

Denumirea în clar a unităţii

Indicativul UM şi localitatea de dislocare

Denumirea în clar a unităţii


Nota:În ..... de ani de muncă,în adeverinţă sunt evidenţiate doar ...... recompense - .................... ........................................................................................................................................................... ! Solicit verificarea mai atentă şi cu spirit de raspundere.

De asemenea ,menţionez următoarele:

- am fost trecut în rezervă/am încetat activitatea la data de ........................, din UM ........... cu denumirea în clar ....................................................................,localitatea ..........

*......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Anexez în original/fotocopie urmatoarele documente ** (dacă nu au fost depuse cu prima cerere pentru eliberarea adeverinţei cu veniturile lunare realizate):

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................

Data......................... Semnătura................................

NOTĂ:

* Se vor consemna şi alte elemente care să poată duce la identificarea cu uşurinţă a unităţilor militare deţinătoare de arhivă pentru perioadele solicitate (eşalonul superior, dislocare,tipul unităţii);

** Se va anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi o copie a carţii/ buletinului de identitate şi a altor documente care se apreciază a fi necesare.