joi, 16 iulie 2015

Legea pensiilor militare de stat .Puncte de vedereAm acordul unui distins coleg pentru a face publică poziţia domniei sale faţă de Legea pensiilor militare de stat

Forma aprobată în Parlament a legii pensiilor militare de stat are unele prevederi care ar trebui, şi pot fi corectate, printr-o solicitare a Preşedintelui. Solicitare pe care ar face-o Preşedintele, trimiţând legea spre reexaminare la Parlament!
Parlamentul îşi reîncepe activitatea la 01.09.15. Dacă îşi menţine, la reexaminarea legii, “viteza” pe care a dovedit-o la aprobarea legii... nu se va produce nici un fel de întârziere în intrarea legii în vigoare la data prevăzută (01.01.16)...
Nu trebuie uitat nici faptul că trecerea de la un sistem de pensii (cel definit de Decretul 214/1977) la un alt sistem (cel definit de Legea 164/2001) s-a făcut (cel puţin pentru MApN) în condiţiile în care, pe lângă recalcularea pensiilor în plata, se făceau şi “masive” pensionări ca urmare a procesului de restructurare a armatei. Acele activităţi se desfăşurau cu structuri organizatorice (responsabile cu pensiile) foarte mici: 40 de persoane la MApN şi 50 de persoane la MAI. În prezent Casele de Pensii Sectoriale au o încadrare mult mai corespunzătoare (120 persoane la MApN şi 105 persoane la MAI... sursa HG 233/2010).
Problemele principale, cu justificările aferente, ar fi următoarele:
- Eliminarea art.30 din lege
----------- în formă iniţială a proiectului de lege, art.29 prevedea ca procentele pentru calcularea pensiilor să fie diferite în funcţie de condiţiile de muncă ale celor care se vor pensiona
----------- art.30 detalia modul în care se vor fi aplicat acele procente (stabilite de art.29) în funcţie de numărul de ani de activitate în acele condiţii de muncă
----------- printr-un amendament aprobat de Senat (şi menţinut şi de către Camera Deputaţilor) acel art.29 a fost modificat. Procentul de calcul a pensiei este unic... nu mai sunt diferenţieri în funcţie de condiţiile de muncă. Ca urmare art.30 nu mai are la ce să detalieze modul de aplicare...
- Eliminarea alineatelor 1 şi 2 de la art. 112
--------- acele alineate stabilesc (?) faptul că pensiile de urmaş, precum şi pensiile de invaliditate (inclusiv cele stabilite conform legislaţiei anterioare legii pensiilor militare de stat), se recalculează doar în anumite condiţii
--------- în art.109 şi 110 se vorbeşte despre recalcularea “pensiilor” (stabilite conf. Legislaţiei anterioare). Iar legea aprobată spune că “pensii” sunt: pensiile de serviciu, pensiile de invaliditate şi pensiile de urmaş.
--------- dacă art.109 şi 110 prevăd că TOATE pensiile (stabilite conf. Legislaţiei anterioare) se recalculează, este incorect ca art.112 (1) şi (2) să introducă o acea restricţie
--------- rămânerea “ne recalculate” a acelor pensii ar crea deosebiri de neînţeles faţă de aceleaşi categorii de pensii stabilite în viitor
- Modificarea art.122 care prevede că, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii, persoanele cărora urmează să li se deschidă dreptul la pensie au posibilitatea să opteze pentru sistemul în care se vor pensiona (în sistemul contributiv – Legea 263/2010; sau în sistemul pensiilor militare de stat – legea pensiilor militare de stat)
-------- formularea actuală poate crea confuzia că se poate ieşi la pensie într-un sistem, şi că, în termen de 3 ani, se poate opta pentru celălalt sistem
-------- se creează o discriminare pentru cei care vor ieşi la pensie după acei 3 ani, ei nemaiavând dreptul să “aleagă”
-------- se creează o discriminare pentru cei care sunt, în prezent, pensionari, şi ale căror pensii vor fi recalculate. Ei nu au dreptul de a “alege” sistemul în care să le fie recalculate pensiile
-------- menţinerea acelui art.122 ar crea două categorii de militari pensionari: cei cu pensii “militare de stat-contributive” şi cei cu pensii “militare de stat” calculate ca pensii militare de stat
- Completarea art.108 – referitor la sporul care se acordă la pensie celor care au plătit contribuţie la fondul pentru pensie suplimentară şi/sau contribuţie individuală la bugetul de stat
------- “contribuţie la fondul pentru pensie suplimentară” au plătit cei ieşiţi la pensie înainte de L.164/2001 (cei care erau în activitate pe timpul Decretului 214/1977). În acea legislaţie era “în funcţiune” plată contribuţiei pentru pensia suplimentară.
------ “contribuţie individuală la bugetul de stat” s-a plătit de către militari după intrarea în vigoare a L.164/2001. Aceasta era contribuţia pe care o plăteau cei în activitate.
------ după intrarea în vigoare a L.263/2010, militarii în activitate au plătit “contribuţie pentru asigurări sociale”. Definirea acestor “contribuţii pentru asigurări sociale” se găseşte în L.263/2010 (art. 5,6,27,33,39...) precum şi în Codul fiscal (art.296^2...)...
------ cei care au muncit, după intrarea în vigoare a L.263/2010, au plătit “contribuţii pentru asigurări sociale”, dar nu li se va putea acorda sporul prevăzut de art.108
- Reformularea/modificarea/anularea art.59 – referitor la indexarea pensiilor cu rata inflaţiei
------ menţinerea şi aplicarea actualei formulări a art.59 va produce anularea “principiului egalităţii” prevăzut în lege
------ în perioadele în care nu se vor produce majorări ale soldelor (veniturilor) celor în activitate, pensiile se vor calcula (în ani diferiţi) în funcţie de solde (venituri) stabile. Pensiile fiind proporţionale cu acele solde (venituri)... La solde (venituri) egale, vor rezulta pensii egale. Dar...
------ prin aplicarea indexărilor anuale, pensiile vor creşte continuu, în aşa fel încât o pensie anterioară va fi (mult) mai mare decât o pensie stabilită ulterior (pentru aceleaşi condiţii de pensionare). Deşi vor fi fost calculate pentru aceleaşi solde (venituri), pensiile ulterioare vor fi mai mici decât pensiile anterioare. Deoarece pensiile anterioare vor fi fost “alterate” prin indexările anuale.
------ problema “corelării” pensiilor cu soldele celor în activitate este realizată (suficient) de prevederile art.60
- Modificarea art.78 – referitor la revocarea deciziilor de pensie ale celor rechemaţi în activitate
------ forma actuală a art.78 prevede revocarea deciziilor de pensii pentru limita de vârstă şi anticipate
------ este necesară includerea în acest articol şi a deciziilor de pensii anticipate parţiale
------ este necesară precizarea faptului că baza de calcul folosită la calculul pensiei, în această situaţie, este “actualizata la nouă dată a calculării pensiei” ca urmare a acestei noi treceri în rezervă
- Eliminarea art.109 prin includerea celor cuprinşi în actuala formă (cei pensionaţi înainte de 01.01.11) în prevederile art.110
------ multe dintre prevederile actualului art.109 sunt rămase din formularea iniţială a proiectului de lege. Proiect de lege care condiţiona o eventuală recalculare a pensiilor de dinainte de 01.01.11 de o eventuală (?) majorare a soldelor celor în activitate
----- forma actuală a art.109 prevede recalculare şi a pensiilor de dinainte de 01.01.11 fără a mai fi condiţionată (recalculare) de acea eventuală (?) majorare a soldelor celor în activitate. Alineatele (2)-(5) creează confuzii şi posibilitatea eliminării acelor pensii de la procesul de recalculare
----- forma actuală a art.109 creează discriminări între cei pensionaţi înainte de 01.01.11 (înainte de L.263/2010) şi cei pensionaţi după această dată (pensionaţi în baza L.263/2010)
- Modificarea art.60 (2) referitor la elementele folosite pentru actualizarea pensiilor celor care nu fac cerere în acest sens
----- actuala forma prevede folosirea soldelor din ultimele 6 luni de activitate.
----- printre pensionarii ale căror pensii vor fi fost recalculate (cei pensionaţi conf. Legislaţiei anterioare) sunt şi pensionari (“proveniţi “din Decretul 214/1977) ale căror pensii au fost recalculate, de către L.164/2001. Acea recalculare s-a făcut în baza soldei DIN ULTIMA LUNĂ DE ACTIVITATE. În dosarele de pensii ale acestora găsindu-se numai acea soldă din ultima lună de activitate. Numai cei pensionaţi “direct” conf. L.164/2001 au, în dosarele de pensie, soldele din ultimele 6 luni de activitate
----- ar fi “inuman” să se ceară acestor pensionari să caute, pe la unităţile din care au fost trecuţi în rezervă, soldele din ultimele 6 luni de activitate
- Completarea art.60 – referitor la actualizarea pensiilor atunci când se produc modificări la soldele de grad şi/sau de funcţie ale celor în activitate
----- este necesară precizarea ca actualizarea pensiilor se face folosind aceeaşi bază de calcul că la stabilirea/recalcularea pensiei. Formularea actuală a art.60 (1) conduce la idea ca actualizarea se face doar la solda de funcţie şi/sau de grad, fără a se face şi la celelalte componente ale veniturilor-bază de calcul
- Completarea art.28 cu un alineat care să precizeze baza de calcul folosită la recalcularea pensiilor stabilite conf. Legislaţiei anterioare
----- formulările actuale (disipate prin mai multe articole ale legii), referitoare la baza de calcul folosibila pentru recalcularea pensiilor (celor pensionaţi conf. Legislaţiei anterioare), sunt neclare, putând conduce la interpretări eronate
----- alineatul propus (necesar) ar putea fi: “Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special prevăzuţi la art.109-110, baza de calcul utilizată pentru recalcularea pensiei este cea prevăzută la alin. (1), actualizata la data recalculării pensiei. În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, persoanele îndreptăţite nu depun cerere cu documentele necesare pentru stabilirea bazei de calcul, baza de calcul va fi, din oficiu, solda lunară brută din ultimele 6 luni de activitate “.
--------------- acea soldă lunară brută din ultimele 6 luni de activitate este solda lunară folosită ca baza de calcul în stabilirea pensiilor militare conf. L.164/2001
--------------- aici ar trebui avută în vedere şi propunerea (făcută la art.60 (2)) privind folosiri ca baza de calcul a soldei lunare din (numai) ultima lună de activitate. Acea bază de calcul fiind propusă a fi folosită pentru cei care (cu pensiile recalculate “de către L.164/2001”) au în dosarele de pensii doar soldele din ultima lună de activitate...
- La art.28 (referitor la baza de calcul) este necesară o definire a situaţiilor în care se poate acorda acel spor de 15% la baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei.
----- acel spor să fie acordat celor care au muncit un număr de ani în condiţii de muncă diferite de cele normale. În acest fel se poate “compensa”, într-o oarecare măsură, discriminarea acestor militari (prin acel procent unic de 80%, de stabilire a pensiilor) faţă de cei care au muncit în condiţii de muncă “inferioare”, cât şi faţă de cei care, muncind în aceleaşi condiţii, au avut perioade “mai scurte” de muncă în acele condiţii.
- Completarea art.28 (referitor la baza de calcul). Este necesară introducerea unui nou alineat care să definească baza de calcul folosibila pentru cei care au participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional (cei prevăzuţi în L.121/2011; L.42/2004).
------ pentru completarea precizărilor făcute pentru cei “trimişi în misiune permanentă în străinătate”, şi pentru cei “detaşaţi în afară instituţiilor de apărare...”
- Revederea art.31 – referitor la contribuţiile pe care le vor plăti cei în activitate
----- forma actuala prevede, ca baza de calcul a contribuţiei, “solda lunară brută”
----- apare o discrepanţă între baza de calcul a contribuţiei (solda lunară brută) şi baza de calcul a pensiei (veniturile brute)
Să sperăm că aceste propuneri vor fi văzute de cei la care m-am gândit eu!
Şi să mai sperăm că aceste propuneri vor fi avute în vedere acolo unde trebuie!

Pt.conf.
Col.(r) Dan M.